Dự thảo môn Âm nhạc chương trình giáo dục phổ thông mới

03/02/2018 11:50

Dưới đây là dự thảo môn Âm nhạc chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dưới đây là dự thảo môn Âm nhạc chương trình giáo dục phổ thông mới.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Ban Giáo dục

Dự thảo môn Giáo dục thể chất chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo mônGiáo dục thể chất chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo mônTin học chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Tin học chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo mônKhoa học chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Khoa học chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo môn Lịch sửcấp THPT chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Lịch sửcấp THPT chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo mônLịch sử và Địa lý cấpTHCS chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảomônLịch sử và Địa lý cấpTHCS chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo mônLịch sử và Địa lý cấp tiểu học chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo mônLịch sử và Địa lý cấp tiểu học chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo mônTự nhiên và Xã hội chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Tự nhiên và Xã hội chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo môn Giáo dục công dân chương trình phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Giáo dục công dân chương trình phổ thông mới.

Dự thảo mônToán chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo mônToán chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo VietNamNet

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.