Tổng Bí thư: Một số người có chức, có quyền còn quan cách, gia trưởng, trù dập quần chúng

17/07/2018 13:00

Đánh giá công tác dân chủ cơ sở đạt được nhiều kết quả song Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: “Nhiều nơi người đứng đầu mượn danh hoặc nhân danh tập thể để hợp thức hóa những quyết định, ý chí chủ quan của cá nhân. Một số người có chức, có quyền còn quan cách, gia trưởng, thậm chí có những cá nhân và tập thể trù dập, ức hiếp quần chúng”.

Sáng 16-7, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư: Một số người có chức, có quyền còn quan cách, gia trưởng, trù dập quần chúng - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: Nguyễn Hoàng

Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị khóa XI "Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở", các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, gắn với việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Quốc hội, HĐND các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, ngày càng phát huy tốt hơn vai trò dân chủ đại diện; tập trung chỉ đạo, thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, thực sự là ngày hội của toàn dân (tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,35%)…

Tổng Bí thư: Một số người có chức, có quyền còn quan cách, gia trưởng, trù dập quần chúng - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết cách đây hơn 20 năm, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị 30 về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để cụ thể hoá Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, coi đây là một khâu quan trọng và cấp bách để phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở - nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nơi thực hiện quyền dân chủ của nhân dân một cách trực tiếp và rộng rãi nhất.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần phát huy được vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân tham gia bàn bạc những công việc của địa phương, đất nước; góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, hương ước, quy ước, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư. Bầu không khí dân chủ trong Đảng, trong xã hội được mở rộng hơn. Nhiều khó khăn trong quá trình phát triển được nhân dân bàn bạc, tháo gỡ, giải quyết có hiệu quả...

Trong những năm gần đây, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo mang tính chiến lược liên quan đến công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, trong đó có việc phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân tham gia bàn và quyết định các vấn đề của địa phương, giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ở một số nơi còn hạn chế.

"Có tình trạng, nhiều nơi cứ nói là thực hiện dân chủ, nhưng thực chất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị ở đó vẫn mượn danh hoặc nhân danh tập thể để hợp thức hoá những quyết định, ý chí chủ quan của cá nhân mình. Một số người có chức, có quyền còn quan cách, gia trưởng, thậm chí có những cá nhân và tập thể trù dập, ức hiếp quần chúng" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước, khu vực dân doanh còn nhiều khó khăn; có lúc, có nơi còn tình trạng vi phạm dân chủ, gây bức xúc, khiếu kiện đông người, vượt cấp, nhưng giải quyết chưa triệt để, nhất là trong thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, đền bù, tái định cư khi thu hồi đất…".

Tổng Bí thư cũng đánh giá việc nắm tình hình nhân dân và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quyền làm chủ của nhân dân chưa kịp thời. Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng, phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng còn nhiều bất cập.

"Vẫn còn tình trạng một bộ phận người dân lợi dụng dân chủ để yêu cầu, đòi hỏi không chính đáng, không đúng pháp luật, coi thường kỷ cương, phép nước, thậm chí bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo tham gia biểu tình, gây rối, tụ tập đông người, làm mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vi phạm pháp luật…"- Tổng Bí thư chỉ rõ.

Tổng Bí thư: Một số người có chức, có quyền còn quan cách, gia trưởng, trù dập quần chúng - Ảnh 3.

Tổng Bí thư trao đổi với các đại biểu tham dự hội nghị

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa các quan điểm chỉ đạo của Chỉ thị 30 và Kết luận 120 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan của Đảng, Nhà nước; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thực chất và hiệu quả.

Phải làm sao để việc thực hiện quy chế dân chủ và phát huy dân chủ trở thành công việc thường xuyên, liên tục, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là điều kiện để chăm lo tốt hơn đời sống, lợi ích, hạnh phúc của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội, sống có văn hoá, nghĩa tình, bảo đảm an ninh, an sinh xã hội, tạo động lực cho các phong trào hành động cách mạng của quần chúng, tham gia phát triển đất nước nói chung và từng địa bàn, cơ quan, đơn vị nói riêng.

"Đi đôi với phát huy, mở rộng dân chủ, phải chú trọng giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; đề cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân; kiên quyết phê phán, lên án, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng dân chủ, coi thường kỷ cương phép nước, kích động gây rối, làm mất an ninh, trật tự ở cơ sở, làm hại đến lợi ích của nhân dân"- Tổng Bí thư gợi mở.

Các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm chính sách, pháp luật được thực thi có hiệu quả. Từng cán bộ cấp uỷ, từ Trung ương đến cơ sở, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị phải thật sự phát huy dân chủ trong Đảng, công khai, minh bạch trong điều hành của chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân.

"Trước mắt còn nhiều khó khăn, thử thách, tuyệt nhiên không được chủ quan thoả mãn. Hơn lúc nào hết, càng phải nêu cao cảnh giác, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo đảm giữ vững sự ổn định của đất nước, nhất là từ cơ sở và chính ở cơ sở. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở là trách nhiệm nặng nề của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, của người đứng đầu, của tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân"- Tổng Bí thư kết luận.

Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Trương Thị Mai; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Đông Bắc

Theo www.nld.com.vn

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.