Thị trường chứng khoán sẽ sôi động hơn

15/09/2017 00:02

Đó là nhận định của một số chuyên gia khi Nghị định 60/2015/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-9.

Ủy ban Chứng khoán (CK) Nhà nước vừa phổ biến Nghị định số 60/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20-7-2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật CK và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CK tại TP HCM, vào cuối tuần qua.

Mở rộng tỉ lệ sở hữu nước ngoài

Nghị định 60/2015/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-9-2015 gồm những nội dung liên quan tới tỉ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường (TT) CK Việt Nam; chào bán chứng khoán (CK) riêng lẻ; chào bán CK ra công chúng; chào bán CK ra nước ngoài; mua lại cổ phiếu, chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng (CTĐC); niêm yết, giao dịch CK; tổ chức kinh doanh CK và một số quy định về quỹ đầu tư bất động sản... đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế và hệ thống pháp luật Việt Nam, nhất là sau khi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư được ban hành mới và có hiệu lực từ ngày 1-7. Cụ thể:

- Tỉ lệ sở hữu nước ngoài: Ngoại trừ các ngành nghề mà pháp luật về đầu tư có quy định về tỉ lệ sở hữu nước ngoài hoặc theo điều ước quốc tế, nghị định cũng mở rộng tỉ lệ sở hữu nước ngoài đến 100% đối với các CTĐC tùy theo quyết định của doanh nghiệp.

- Đối tượng chào bán CK: Nghị định 60/2015/NĐ-CP thu hẹp hơn về đối tượng áp dụng quy định về chào bán riêng lẻ tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP, theo đó, chỉ bao gồm CTĐC và tổ chức kinh doanh CK để bảo đảm phù hợp với quy định tại điều 123 Luật Doanh nghiệp 2014.

- Đăng ký giao dịch, niêm yết CK: Nghị định quy định về đăng ký giao dịch, niêm yết CK trên tinh thần gắn công tác đại chúng hóa, cổ phần hóa với đăng ký giao dịch nhằm bảo vệ nhà đầu tư và đưa TTCK Việt Nam tiếp cận với thông lệ quốc tế. Đồng thời, Nghị định 60/2015/NĐ-CP đã chỉnh sửa một số quy định về niêm yết CK để phù hợp thực tế, tiết giảm thủ tục hành chính và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

- Tái cấu trúc TTCK: Nghị định 60/2015/NĐ-CP nới rộng tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các tổ chức này. Ngoài ra, nghị định cũng bổ sung quy định hướng dẫn tổ chức kinh doanh CK được phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn thặng dư vốn trong các đợt chào bán, phát hành hoặc do chênh lệch giữa giá bán và giá vốn mua vào cổ phiếu quỹ hoặc từ nguồn lợi nhuận để lại và các nguồn vốn hợp lệ khác của vốn chủ sở hữu.

Ngoài ra, các quy định về mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ, chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng cũng được nghị định hoàn thiện cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp, thông lệ quốc tế và thực tiễn.


Toàn cảnh buổi hội thảo ngày 25-9 tại TP HCM

Cấp mã số giao dịch trong 1 ngày

Về cơ bản, các văn bản hướng dẫn hiện nay đã được bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành. Tại hội thảo, các diễn giả tập trung giới thiệu về các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định như: Thông tư hướng dẫn chào bán CK ra công chúng, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu (thông tư này thay thế cho Thông tư số 204/2012/TT-BTC và Thông tư số 130/2012/TT-BTC); Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết và đăng ký giao dịch CK trên Sở giao dịch CK (thông tư này thay thế cho Thông tư 73/2013/TT-BTC và Thông tư 01/2015/TT-BTC); Thông tư hướng dẫn về việc công bố thông tin trên TTCK (thông tư này thay thế cho Thông tư số 52/2012/TT-BTC); Thông tư 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam. Đối với hoạt động giao dịch, đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, thông tư đã có những nội dung đổi mới đột phá với quy định về đăng ký mã số giao dịch trực tuyến, thời gian cấp mã số giao dịch được giảm từ 3-5 ngày xuống còn 1 ngày, các tài liệu tiếng Anh không yêu cầu phải dịch ra tiếng Việt...

Bài và ảnh: Vũ Phương

Theo www.nld.com.vn

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.