Rà soát, hoàn thiện thủ tục bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm

20/10/2016 17:23

Ngày 19/10, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 5994/UBND-KH&ĐT yêu cầu sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã rà soát, hoàn thiện thủ tục bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, nghiên cứu kỹ Văn bản số 6551/BKHĐT-TH ngày 23/8/2016 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để triển khai thực hiện rà soát, báo cáo UBND thành phố những dự án đã được giao kế hoạch năm 2016 (bao gồm các nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung cấp thành phố, cấp huyện; hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện, hỗ trợ ngành dọc, chương trình đầu tư, xổ số kiến thiết Thủ đô...) chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/10/2016.

Rà soát và khẩn trương hoàn thiện lại thủ tục đối với các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án dự kiến đề xuất bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2017 nhưng chưa tuân thủ trình tự thủ tục quy định tại Nghị định 136/2015/NĐ-CP và các quy định của thành phố tại các văn bản: Nghị quyết của HĐND thành phố số 08/2015/NQ-HĐND ngày 1/12/2015 về “Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội”, Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 2/12/2015 của HĐND thành phố về “Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C và nội dung ủy quyền cho Thường trực HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố” và Văn bản số 2331/UBND-KHĐT ngày 21/4/2016 của UBND thành phố về “Hướng dẫn trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội” (nếu có).

Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát thủ tục đầu tư các dự án, không đề xuất UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố bố trí trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp thành phố giai đoạn 2016-2020 và hằng năm, trong đó có năm 2017 những dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án không đúng trình tự, thủ tục quy định.

UBND cấp huyện, cấp xã không trình HĐND cấp huyện, cấp xã bố trí trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2016-2020 và hằng năm, trong đó có năm 2017 những dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án không đúng trình tự, thủ tục quy định.

PV

Theo phapluatxahoi.vn

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.