Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc UBND TP Hà Nội

20/10/2016 17:24

Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 6479/TB-STC-BĐM truyền đạt kết luận hội nghị triển khai công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 phải thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Chấp hành các yêu cầu về mục tiêu và nguyên tắc trong sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Đồng thời với việc chấp hành đầy đủ các quy trình, quy định trong sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế trong sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong giai đoạn 2011-2015, công tác triển khai của giai đoạn 2016-2020 tập trung vào một số giải pháp chủ yếu: Làm tốt công tác chuẩn bị để thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; đây là nội dung quan trọng để triển khai đảm bảo tiến độ. Trong đó, tập trung xử lý và giải quyết dứt điểm những tồn tại về tài chính, về công nợ và đặc biệt là về đất đai. Các doanh nghiệp phải thực sự chủ động trong công tác chuẩn bị.

Công tác tuyên truyền, giải thích đối vói người lao động ương doanh nghiệp về chủ trương của nhà nước, của thành phố trong công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước phải được triển khai sâu, rộng; phải làm cho người lao động trong doanh nghiệp hiểu rõ đây chính là điều kiện, là cơ hội để tham gia làm chủ doanh nghiệp, để nâng cao thu nhập cho chính mình. Đồng thời, phải giải thích và làm rõ các chính sách đối với người lao động và lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp. Đảm bảo cho người lao động yên tâm làm việc, ổn định sản xuất kinh doanh, ổn định xã hội.

Tăng cường và làm tốt hơn, hiệu quả hơn công tác công khai, minh bạch theo quy định hiện hành; công khai nhiệm vụ, trách nhiệm của từng thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố, của thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp, của lãnh đạo doanh nghiệp; thực hiện công khai quy trình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính; công khai tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp, tình hình quản lý và sử dụng đất đai của doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho người lao động trong doanh nghiệp và người dân có điều kiện để thực hiện giám sát.

Công tác phối hợp giữa các thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp và doanh nghiệp phải thực sự chặt chẽ và gắn kết, làm rõ trách nhiệm của từng thành viên, chủ động và kịp thời trong giải quyết và xử lý các công việc liên quan.

Công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp luôn được xác định là nhiệm vụ khó khăn. Do vậy, khi phát sinh những vướng mắc phải được giải quyết kịp thời, đúng chế độ, đúng thẩm quyền. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền phải báo cáo và đề xuất hướng xử lý kịp thời theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

PV

Theo phapluatxahoi.vn

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.